De gode nyhetene!


De gode nyhetene!  

Noen tenker at folk i våre nordiske land har sagt nei takk til evangeliet. Jeg er ikke enig!
Jo, det er mye som er galt og urettferdig i våre land, og det er alt for få som går i kirker og menigheter. Men la oss ikke være for raske med å trekke slutninger.

Mange har aldri hørt evangeliet – de gode nyhetene:
Min opplevelse er at det mange rett og slett aldri har hørt evangeliet. Jo, de har hørt om Gud og Jesus, men de tror fremdeles at de må gjøre noe for å bli frelst. De tror de må slutte å røyke eller drikke, begynne å gå i kirke, gjøre gode gjerninger, og leve et bedre liv. De tenker at kristendommen er en religion som alle andre.

Hvis de lever et godt liv vil kanskje St. Peter åpne perleporten for dem på den store dagen…..

Men dette er ikke evangeliet. Evangeliet handler om at Jesus har gitt sitt liv for alle menneskers synd og skyld, og det eneste et menneske kan eller må gjøre for å bli frelst, er å ta imot det som er ferdig.

Gjøre eller gjort – det er forskjellen:
Forskjellen på kristen tro og religion er gjøre eller gjort. Det er den store forskjellen. Krisen tro handler om hva Jesus har gjort!
Dette er evangeliet – de gode nyhetene – som hver gutt og jente, hver mann og kvinne, ja, hele vårt land må få høre!

”For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror”

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror”

Romerbrevet 1:16

Hilsen

Arnfinn Clementsen

 

———

Det sentrale!

Vi må fokusere på det sentrale, på Jesus. 

Jeg vil kort nevne tre ting som kan ta blikket bort fra Jesus.

Det første er religion. Vi blir så opptatt av bud og regler, ytre ting og tradisjoner,
ritualer og symboler, at den levende Jesus forsvinner.

Det andre er mystisisme. Vi mennesker dras lett mot det som er mystisk og spektakulært.
Det imponerer og det skaper nysgjerrighet. Det kan være spesielle ytringer, åpenbaringer eller
manifestasjoner. Der hvor Gud virker vil det skje mektige og overnaturlige ting,
men fokuset er alltid Jesus, Guds Ord og kraften i evangeliet.

Det tredje er menneskelig visdom. Bibelen tar ikke avstand fra visdom. Guds ord er visdom.
Men menneskelig visdom er ikke nok til å forandre menneskers liv. Det handler om mer enn å
utvikle vår personlighet og vårt potensial. Evangeliets budskap har kraft til å forandre menneskers liv!

”For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet” 1 Kor 2:2
”Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst”
1Kor 2:2

Hilsen

Arnfinn Clementsen

 

 

————

uke 6  Hva ser du?

Det går faktisk an å se det samme, men likevel se helt forskjellige ting og trekke helt forskjellige konklusjoner. Et eksempel på dette er de tolv speiderne som Moses sendte for å speide ut Kanaans land.

Ti av speiderne rapporterte tilbake om et mektig og stekt folk, og store og befestede byer. Innbyggerne var som kjemper, og selv kjente de seg som gresshopper. Resultatet ble avmakt og frykt.

Men to av speiderne, de unge mennene Josva og Kaleb, hadde en annen rapport. De så de samme kjempene og utfordringene, og de fornektet ikke realitetene, men de trodde på en Gud som var større. De fortalte om et meget godt land, et land som flyter med melk og honning, og de proklamerte at fiendene i landet blir som ”brød for oss”! De kjente tro og pågangsmot.
Uansett omstendigheter gjelder det å ha blikket festet på Gud og hans løfter!

”Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, Jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen”

”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i øknen”
Jes 43:19

Hilsen
Arnfinn Clementsen

——–


uke 4    Du er velsignet

Velsignelse er et av de mest brukte ord i kristen sammenheng.
Vi sier ”Gud velsigne deg” til hverandre, vi ber Gud om å velsigne oss igjen og igjen, og vi ber Gud om å velsigne menigheten, våre familier og våre venner. Det er godt!

I Det gamle Testamente (hebraisk), finner vi ordet ”barak” som blant annet betyr knele, beundre, gratulere, velsigne, og som handler om ubetinget velsignelse.
I Det Nye Testamentet (gresk) brukes ordet ”evlogeo” som rett og slett betyr ”¨å tale vel om”, og som er oversatt med ”velsigne”. Velsignelsen betyr også ”kraft til framgang”.
Den norske pinseteologen, Egil Strand, forklarer i sin håndbok til Det Nye Testamente, ordet ”velsigne” på denne måten;
”når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det Han taler om”.

Da er vi ved selv poenget. Gud har allerede gjennom Jesus Kristus gitt oss del i all sin velsignelse.
Det betyr at du er under velsignelse, ikke under forbannelse.

Begynn å takke Gud hver dag for at du er velsignet!

 ”Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus”  – Efes1:3

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse”

Velsignet hilsen

Arnfinn Clementsen

 ———————————–

uke 1   2019 – Godt nytt år!

Heldigvis er vi skapt slik at vi ikke vet så mye om framtiden.
Selvsagt skal vi forberede oss og planlegge, og vi skal glede oss over det livet vi har fått som en gave fra Gud – og se framover!

Men hvis vi på forhånd hadde kjent til alle ting, enten det er gleder og seire, eller kriser og prøvelser,
ville livet blitt vanskelig å håndtere.
Bibelen oppmuntrer oss til å tro på framtiden, men også til å begrense bekymringene til en dag av gangen.

Hvordan var 2018 for deg?
For noen var 2018 livets beste år, og nyttårsaften en gledesfest. Da går en inn i det nye året
med stor forventning!

For andre var 2018 et vanskelig år, og en bærer kanskje på en uro for hva det nye året vil bringe.
Det er vanskelig å slippe forventningen løs. Da blir nyttårskvelden blir mer stille og ettertenksom.

Sykdommen, skilsmissen, konkursen, det personlige nederlaget, eller det plutselige dødsfallet i familien,
ble det som på mange måter preget 2018.

Heldigvis er Jesus der med sin styrke og trøst, og troen på Gud er en balast I livets stormer.

Hva vil 2019 bringe?
Jeg kjenner ikke til hvordan 2018 har vært for deg, men jeg håper du har hatt et godt og meningsfylt år.

Men uansett hva året som har gått brakte oss, må vi våge å omfavne det nye året og møte det med tro og forventning.
2019 er en ny tid, hver dag er en ny dag – en gave fra Gud.

Og Gud har mye godt på lager for deg!

“For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.”
Jeremia 29:11

Godt nytt år!

Hilsen
Arnfinn og Liss-Bente Clementsen

—————–

uke 51     Den store julegaven

Når man spør folk hvorfor de feirer jul, er svarene nesten like mange som alle de forskjellige juletradisjonene.
Vi har også ulike juletradisjoner i våre skandinaviske og nordiske land.

Uansett er julefeiringen en kjærkommen fest midt på vinteren.
Den bringer forventning og håp, og spenning og glede for de fleste mennesker.

Midt i all glitter og stas, mat og gaver, familie og fest, lyder et budskap;
Frelseren er født. Gud ble menneske i Jesus Kristus og tok på seg selv all verdens synd og skyld,
Det er det største som noensinne har skjedd. Det forandret både historiens gang og milliarder
av menneskers liv.

Gud sendte ikke en religion med bud og regler, men han sendte en person – seg selv
– som et offer vår synd, og som en gave vi kan ta imot og få evig liv.

Frelse handler ikke om å gjøre eller fortjene, men og å takke å ta imot.
Akkurat som med alle de andre julegavene. Bare mye viktigere!

Jesus er den virkelig store julegaven!

”For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham”
Joh 3:17

Julehilsen

Arnfinn Clementsen

———

uke 48 Alle ting med Jesus

Vi kristne er opptatt av at noe må skje, at Gud må gjøre noe. I våre personlige situasjoner ber vi ofte om at Gud må komme og gjøre noe, og med tanke på kirken, og land og folk, roper vi til Gud om at han må gripe inn og sende vekkelse. Og i mange situasjoner behøver vi virkelig å se Guds forvandlende kraft!

Men noen ganger kan dette skape et feil fokus. Det blir mye uro og strev, og lite tro og hvile! Vi oppfører oss som om Gud er langt borte, enda han er nær ved. Vi prøver å få ham til å gjøre noe, i stedet for å takke for det han har gjort. Det blir nesten som om vi med vår innsats må forandre Gud slik at han blir villig til å gjøre noe.

Vi trenger å få blikket bort fra oss selv og over på Jesus. Vår forståelse av kristenliv, menighetsliv og tjeneste blir totalt forandret når vi baserer det 100 % på det som Jesus har gjort. Gud har gitt oss Jesus, og han verken kan eller kommer til å gi oss mer. Men det holder rikelig!
Det betyr ikke at vi skal slutte å be, men vi kan be i tro på alt det Gud allerede har gjort og gitt!
Det Gud gir oss er det han allerede har gitt oss i Kristus.

”Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?”
” Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?
Rom 8:32

Hilsen

Arnfinn Clementsen

———–

Arkiv
Pastorens ord 2018 uke 32 – uke 51


Pastorens ord 2018 uke 16 – uke 30