Pastorens ord 2018 v16-v30


uke 30 Gjem Guds Ord i ditt hjerte

Det er godt å høre Guds Ord, lese Guds Ord og gjerne lære det utenatt. Likevel kan alt dette bare bli en samling av teorier.

Jeg har møtt mennesker som har lest hele Bibelen, men ikke lært Gud å kjenne. Det er tragisk, fordi kristen tro er en relasjon, ikke en religion! Jesus er Ordet, og det å kunne bibelord uten å kjenne Jesus Kristus, blir som å lese en meny uten å få del i måltidet.

Igjen og igjen ser vi i skriften at Gud inspirerer oss til å gjemme Ordet i hjertet, grunne på det, og la det arbeide i vårt indre. Ordet er mat for vårt hjerte.

Nøkkelen til et fungerende kristenliv er å meditere på Guds Ord, og ikke bare høre det eller memorere det!

Å memorere Ordet gir kunnskap, men å meditere på det gir liv! Salomo sier at ”Ordet er liv for hver den som finner dem!”
Bare det levende Guds Ord kan gi oss kraft og seier i vårt daglige liv.
Derfor;
Høre – lese – memorere – meditere!

”I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg”
Salme 119:11    
”Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag inte skall synda mot dig.
Psaltaren 119:11

 Hilsen 

Arnfinn Clementsen

————— 

uke 28  Gud har omsorg for hele deg

Mennesket er en helhet; ånd, sjel og kropp. Selvfølgelig er den åndelige dimensjonen den viktigste. Den handler om frelse og vår evige tilværelse.
Den som er født på ny har fått evig liv av Gud, og det er det største et menneske kan oppleve!

Men mange mennesker sliter med vonde ting i sitt indre. Det kan være mange årsaker til dette, selvforskyldt eller ofte uforskyldt.
Da er det godt å vite at det ikke betyr at det er noe i veien med frelsen, eller at man er en dårlig kristen. Det som er viktig å forstå, er at Gud har omsorg for vårt hele vårt indre.

Når vi sliter med ting på det indre plan, fungerer ikke livet slik det kunne. Livet og lyset som Jesus har gitt i vårt hjerte får ikke komme til på grunn av alle kanaler som har tetnet til.
Da er det godt å vite at Gud har omsorg for vårt hjerte.

Gjennom sitt ord og sin Hellige Ånd vil han styrke, helbrede og bevare våre hjerter fra alt vondt.

”Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte, og forbinder deres sår”
Salme 147,3
”Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han”
Psaltaren 147:3

Hilsen

Arnfinn Clementsen

————————

uke 26  Et nytt hjerte

Vi har alle lest om fariseeren Nikodemus som i hemmelighet kom til Jesus om natten med sine ærlige spørsmål.
Han var forbauset over Jesu svar: ”Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike”.
Jesus måtte forklare ham at på samme måte som vi har blitt født fysisk inn i denne verden, blir vi født åndelig inn i Guds rike og Guds verden.

Det er det som skjer når et menneske mottar Jesus som sin Frelser. Det handler ikke om teoretisk å anta en kristen tro, men det skjer faktisk en ny, åndelig fødsel på innsiden! Man får et gjenfødt, åndelig hjerte!

Det betyr ikke at alle livets problemer er over. Et menneske består av ånd, sjel og kropp, og så lenge vi er her i livet vil synd og alt som er negativt forsøke å få oss bort fra Guds plan og ut av Guds fred. Den kampen vil vi være i så lenge vi lever. Derfor må vi aldri glemme hvem vi er i Kristus Jesus og fokusere på Ham! Vi er i Kristus og Han er i oss!

Vi må beskytte vårt hjerte fra alt som vil ødelegge og hindre, og hele tiden huske at Gud har gitt oss et nytt hjerte!

”Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere.
Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte”
– Esekiel 36:26
”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött”
– Hesekiel 36:26

Hilsen

Arnfinn Clementsen

————-

Uke 24    Bevar ditt hjerte
Bibelen taler mye om menneskets hjerte. Hjerte (”kardia” på gresk) brukes både om det fysiske hjerte, og om vårt indre liv, ånd og sjel.
Livet går ut fra vårt hjerte, sier Guds Ord.

I vår tid er det et stort fokus på hjerte- og karsykdommer, og det er bra. Det er viktig å holde kroppen i form, spise sunn mat og ikke glemme ”Omega 3- tablettene”!
Stanser hjertet, stanser livet, så vi gjør klokt i å forebygge på dette område!

Men vi har også et annet hjerte, som på mange måter er enda viktigere. Vi er ikke bare fysiske skapninger, men vi er evighetsvesener, skapt i Guds bilde.
Vårt indre liv er faktisk det aller viktigste vi har.

Når negative tanker, motløshet eller kanskje bitterhet får plass i vårt hjerte, blir livet tungt og vanskelig, og livsgnisten forsvinner.
Derfor er det viktig å bevare og beskytte vårt indre, for der ligger kilden til selve livet!

”Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det”.
”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.
 Ordsp 4:23

Hilsen

Arnfinn Clementsen

————–

Uke 22 2018
Forsoningens tjeneste

Som kristne i denne verden har vi fått forsoningens tjeneste.
Noen ser dessverre ut til å misforstå dette, og de opptrer som om de har fått konfrontasjonens tjeneste.
Hele tiden ”peker de finger” og tar avstand fra ”alt og alle”. Det triste er at mennesker med en slik holdning aldri vinner noen for Gud. De skaper strid i stedet for forsoning.

Som Jesus gjorde, må vi skille mellom synden og synderen. Jesus var synderes venn, og synderne holdt seg nær til ham. Slik var det også i den første menigheten i Apostlenes Gjerning. Folket satte dem høyt.
Noe er galt hvis ikke folk utenfor kirken vil være sammen med oss.

Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal akseptere synd og alt som er galt og urettferdig i samfunnet. Vi skal være tydlelige i vår tro og vår tale!
Men dette handler om vår holdning til våre medmennesker. Vi må ha rett budskap, men også rett holdning og innstilling. Gud har gitt oss forsoningens tjeneste, og den tjenesten behøver denne verden!

”Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens (forsoningens) tjeneste”
”Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst”
– 2Kor 5:18

Hilsen

Arnfinn Clementsen

———–

Uke 21  2018
Gjort er gjort !

Et byggefirma bruker slagordet:” Godt gjort er bedre enn godt sagt”. Da Gud skulle frelse en fortapt verden, sendte han ikke fine ord og læresetninger, men Han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus. Og Jesus gjorde alt, og gjort er gjort!

Det ligger i oss mennesker at vi gjerne vil gjøre noe for å fortjene Guds frelse, men det er umulig. Hver gang vi prøver å oppnå noe ved våre egne anstrengelser, betyr det at vi ikke anser det Jesus gjorde som godt nok.
Men det er nok det som Jesus gjorde, for alle mennesker til alle tider!

Noen ganger spør jeg min kone; har du låst døren? Ja, svarer hun. Likevel går jeg og kjenner etter en ekstra gang. Men det behøver jeg egentlig ikke. Hun har gjort det, og gjort er gjort! Et enkelt bilde. Men Jesus har gjort alt som må gjøres, gjennom sin død og oppstandelse, og gjort er gjort.

Det eneste vi kan gjøre et å ta imot, og la kraften av Hans frelsesverk virke i og gjennom våre liv.

”Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus”
”och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.
Rom 3:24

Hilsen

Arnfinn Clementsen

—————–

Uke 20   2018
Jesus gjorde alt

Det som skjedde på korset er verdenshistoriens største begivenhet. Himmel og jord, rettferdighet og synd, liv og død, møttes i en og samme person.
Jesus var 100% Gud og 100% menneske. Han var mer enn en profet, mer enn en englefyrste. Han var Guds egen sønn som selv er Gud. Så valgte han frivillig å bli et menneske for å frelse den menneskehet han selv hadde skapt. Fordi han var Gud var han den eneste som kunne ta på seg alle menneskers synd, skyld og dom, og fordi han ble menneske kunne han fullt ut representere hver eneste en av oss.

Så skjer dette unike og utrolige. Gud gir sitt eget liv for å frelse deg og meg. Gud var i Kristus Jesus, og du og jeg var i Kristus Jesus da dette skjedde. Jesus ble vår stedfortreder. Du og jeg skulle blitt straffet for vår synd, men han tok straffen på seg.

Jesus gjorde alt. Det er ingenting igjen å gjøre. Det eneste vi kan gjøre er å bøye oss for Ham og ta imot Hans frelse.

2Kor 5:21:
”For Ham, som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i Ham”
”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud” – SFB98

Arnfinn Clementsen

———————-

uke 19 2018

Nådens evangelium

Vi er kalt til å forkynne Guds nådes evangelium.
Nåde er et fantastisk ord, og realitetene bak ordet er enda større! Nåde betyr ”noe som vekker glede, noe tiltalende, velvije, favør, og særlig ufortjent og uventet godhet”.
Vi trenger alle nåde fordi vi fra naturens side er syndere, men gjennom det Jesus har gjort har vi ufortjent av bare nåde blitt Guds barn.

Nåde betyr ikke billigsalg. Det kostet Jesus alt å frelse oss. Nåde betyr heller ikke at Gud ser gjennom fingrene med våre synder, men han har betalt for dem med sin Sønns, Jesu Kristi, blod.
Vi er rett og slett betalt for!

Nåde betyr at Jesus har gjort alt, og vi behøver ikke å gjøre noe for å bli frelst. Vi kan bare ta imot det som Han har gjort. Av nåde erklæres vi som rettferdige. Hvilket budskap til en verden hvor mennesker plages av skyld, skam og dårlig selvbilde. Det er dette budskapet vi som Kristi ambassadører skal bringe til verden.

 ”For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” 

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,  inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig”
Efes 2:8-9

Hilsen
Arnfinn Clementsen

 ——————–                                                                              

 uke 18  2018

Ambassadør eller soldat

Ofte har vi kristne sett på oss selv som Jesu Kristi soldater. Mye av fokus i kristenlivet har handlet om kamp og strid. Ja, det er en kamp her i denne verden mot djevelen og ondskapens åndehærer, og mot synden og Satans makt.
Samtidig er det viktig å feste blikket på Jesu fullkomne seier. Vi skal ikke gjøre det Jesus har gjort. Han beseiret fienden, og vi skal stå i hans seier. Midt i kampen vet vi at det er seier!

Men i vår holdning til menneskene i denne verden skal vi ikke være krigerske soldater, men kjærlighetsfulle ambassadører. Jesus omtaler ikke sine disipler som soldater eller krigere, men som tjenere og venner. Paulus sier at vi er Jesus Kristi sendebud eller ambassadører.

En ambassadør er en diplomat. En god ambassadør bygger broer, knytter kontakter, oppklarer misforståelser, formidler sitt hjemlands verdier og standpunkt, og han er en fredsstifter.
Himmelen trenger gode ambassadører i denne verden, kvinner og menn i forsoningens eller forlikelsens tjeneste. Det er viktig å holde rett fokus. Vår tjeneste er forsoningens tjeneste!
Vår verden behøver slike mennesker, og du og jeg skal være blant dem!

”Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv ved Jesus Kristus, og gav oss forsoningens tjeneste”
2Kor 5:18

Hilsen
Arnfinn Clementsen

——————-

uke 17  2018

Ambassadør

Bibelen sier at vi er Kristi sendebud eller budbærer.  Et annet ord for sendebud som også brukes i bibeloversettelser, er ambassadør. Det er viktig at vi som troende forstår vår oppgave i denne verden, og Guds Ord bruker ulike bilder på å forklare dette. Vi er jorden salt og verdens lys. Vi er menneskefiskere, og vi kalles til og med for ambassadører.

Å være en ambassadør er en stor oppgave. Det er fascinerende at Guds Ord bruker dette bildet på oss som tror. Jesus sa igjen og igjen til sine disipler, at på samme måte som Faderen hadde sendt Ham til verden, sendte Han dem til verden.

Det gjelder også i dag. Som Jesu disipler er vi sendt til denne verden, og vi representerer Guds rike. Det påvirker hele vår identitet. Det handler om vårt oppdrag og vår tjeneste. Der du er i ditt daglige liv er du en ambassadør på Kristi vegne.
Og menigheten – forsamlingen er en Guds ambassade på jorden! Det er stort, og det er sant!

Så vær frimodig!                                                                         

”Så er vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!”
2Kor 5:20

Hilsen

Arnfinn Clementsen

——————-

uke 16  2018

Rettferdiggjort

Kirkefaderen Martin Luther strevde med et vanskelig spørsmål: ”Hvordan kan et menneske stå rettferdig innfor Gud”. Han forsøkte på alle måter å gjøre seg fortjent til frelse. Gode gjerninger, almisser, bønner, offer, men ingen ting hjalp.
Da fikk han se det i Guds Ord; rettferdigheten ved tro alene. Det ble begynnelsen til reformasjonen.

Bibelen sier tydelig at alle mennesker har syndet og står uten ære innfor den rene, hellige og rettferdige Gud. Men Bibelen sier heldigvis noe mer. Den forteller hvordan Jesus, Guds sønn, ble vår stedfortreder og ga sitt liv for oss. Han ble straffet for vår synd og skyld, slik at vi kan stå rene og rettferdige innfor Gud.
Det betyr ikke at vi er feilfrie eller aldri mer kan gjøre noen synd, men det gir oss en ny identitet – en rettferdighetsidentitet.

Mange strever med dette. De føler seg aldri gode nok. Svaret er enkelt. Vi blir aldri gode nok i oss selv til å fortjene Guds rettferdighet. Den er en gave som vi har fått i Jesus Kristus. Vi er rettferdiggjort ved tro på Ham. Gled deg over det!

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 1For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.”
Rom 1:16-17

Hilsen
Arnfinn Clementsen